Skip to main content

ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ.

ΜΝΑΕ - Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.

Το Πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» εντάσσεται στο πλαίσιο ανάδειξης και ενίσχυσης του Κοινωνικού ρόλου του ΕΠΑ.Λ., όπως προβλέπεται στο «Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Μαθητείας» και υλοποιείται σε δύο φάσεις.

Είναι ένα φιλόδοξο και πολυδιάστατο πρόγραμμα, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και περιλαμβάνει μια δέσμη παρεμβάσεων που αφορούν στην ψυχοκοινωνική και γνωστική υποστήριξη των μαθητών, στη δημιουργία δικτύων υποστήριξης, καθώς και σε συμπληρωματικές δράσεις.

Οι 5 πυλώνες του προγράμματος

Σχέδια Δράσης

Τα «Σχέδια Δράσης Σχολείων» έχουν ως σκοπό την ανάπτυξη της προσωπικότητας, της κοινωνικότητας, των δεξιοτήτων επικοινωνίας των μαθητών και τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, ενισχύονται δράσεις εξωστρέφειας του σχολείου, οι οποίες παράλληλα προσφέρουν στους μαθητές ευκαιρίες για να βιώσουν επιτυχίες και να αναπτύξουν την αυτοεκτίμηση τους.

Βασικοί στόχοι είναι η ενίσχυση του ΣΧΟΛΕΙΟΥ ως κοινότητας, η επαύξηση του κύρους του, η περαιτέρω σύνδεσή του με την τοπική κοινωνία, η ανασκευή προκαταλήψεων της κοινής γνώμης και η βελτίωση της ελκυστικότητας του ΕΠΑΛ, μέσα από τη θεσμική υποστήριξη της δημιουργικότητας, της καινοτομίας, και της κοινωνικής ευθύνης.

Εναλλακτική Ενισχυτική Διδασκαλία

Η υλοποίηση προγράμματος Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας αφορά στη διδασκαλία των μαθημάτων «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» στην Α΄ τάξη των ΕΠΑ.Λ. Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι η ενδυνάμωση των μαθητών και μαθητριών των ΕΠΑ.Λ. ως προς γλωσσικές επικοινωνιακές δεξιότητες και δεξιότητες μαθηματικού λογισμού με διδακτικές πρακτικές στις οποίες λαμβάνονται υπόψη οι διαφοροποιημένες ανάγκες των μαθητών/τριών των ΕΠΑ.Λ.

Πρόσληψη Ψυχολόγων

Παρέχει ψυχολογική υποστήριξη σε μαθητές, οι οποίοι είτε με δική τους πρωτοβουλία ή κατόπιν παρότρυνσης των καθηγητών τους, διατυπώνουν σχετικό αίτημα. Καλύπτει κυρίως τα αιτήματα των μαθητών της Α΄ ΕΠΑΛ, ανταποκρινόμενος, ωστόσο, και σε ανάγκες μαθητών άλλων τάξεων.

Τηλεδιάσκεψη-Τηλεκπαίδευση

Στόχος είναι η ανάπτυξη επικοινωνιακών δεσμών μεταξύ σχολικών μονάδων με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών για την υλοποίηση των σχεδίων δράσης, την εφαρμογή του θεσμού του συμβούλου καθηγητή, την εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία, τη σύνδεση του ΕΠΑΛ με την τοπική κοινωνία κλπ. Σταδιακά, οι επικοινωνιακοί δεσμοί θα αποκτήσουν ιδιαίτερη δυναμική και θα οδηγήσουν σε ευρύτερες διασχολικές συνεργασίες με κοινούς στόχους, με αποτέλεσμα το σχολικό δίκτυο να εξελιχθεί σε κοινότητα.

Σύμβουλος καθηγητής

Ο θεσμός του Συμβούλου Καθηγητή προτείνει μία καινοτόμο δράση που εφαρμόζεται στους τους μαθητές της Α΄ τάξης, με στόχο τη συστηματική υποστήριξη τους στη σχολική ζωή και τη δημιουργία θετικού κλίματος στη σχολική κοινότητα.
Ήδη, η υλοποίησή του σε πολλά σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη χώρα μας έχει παρουσιάσει πολύ θετικά αποτελέσματα.

Στόχοι της δράσης:

 • Να υποδεχθεί, να υποστηρίξει και να ενδυναμώσει ψυχικά τους νεοεισερχόμενους μαθητές, ώστε η προσαρμογή τους στο σχολικό περιβάλλον να είναι ομαλή και λειτουργική
 • Να συμβάλει στη βελτίωση των σχέσεων εκπαιδευτικών-μαθητών, έτσι ώστε να οικοδομηθούν σχέσεις εμπιστοσύνης και να μειωθούν οι συγκρούσεις
 • Να βοηθήσει στον εντοπισμό και την πιθανή άρση προβλημάτων που αναστέλλουν τη γνωστική πρόοδο των μαθητών
 • Να φροντίσει για την παραπομπή των μαθητών που αντιμετωπίζουν προβλήματα (π.χ. μη διαγνωσμένες μαθησιακές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά, κλπ.) σε αρμόδιους φορείς, και να διευκολύνει τη σύνδεση των οικογενειών τους με υπηρεσίες ψυχικής υγείας της κοινότητας
 • Να ευοδώσει σχέσεις συνεργασίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς.

Είναι πολυδιάστατο, γιατί αποτελείται από πολλαπλές διαφορετικές παρεμβάσεις στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και φιλόδοξο γιατί έχει σχεδιαστεί για να συμβάλει στην αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα Επαγγελματικά Λύκεια.

Το «ΜΝΑΕ» εφαρμόζεται κυρίως στους μαθητές της Α΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές που έρχονται από το Γυμνάσιο και επιλέγουν το ΕΠΑ.Λ., στηρίζονται σε όλη τη διάρκεια της Α’ τάξης για μια ομαλή μετάβαση από το Γυμνάσιο στην Επαγγελματική Εκπαίδευση.

Πρόκειται, λοιπόν, για ένα συντονισμένο πρόγραμμα δράσεων βελτίωσης του κοινωνικού-υποστηρικτικού ρόλου των ΕΠΑ.Λ. με βασικό σκοπό τη βελτίωση της ελκυστικότητας και της αποτελεσματικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης μέσα από τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών μάθησης για όλους τους μαθητές.

Το Πρόγραμμα, όπως προαναφέραμε, επικεντρώνεται κυρίως στους μαθητές της Α΄ τάξης και οι δράσεις του επιδιώκουν να προσφέρουν ευκαιρίες για μια νέα αρχή και αφορούν:

 • Συστηματική διερεύνηση των χαρακτηριστικών των νεοεισερχόμενων μαθητών και των αιτίων πιθανής υστέρησης ως προς τις επιδόσεις, τη συμπεριφορά, την εγκατάλειψη του σχολείου (σχολική διαρροή) κλ.π.
 • Συλλογική δράση για την ενθάρρυνση και ικανοποίηση των ιδιαίτερων εκπαιδευτικών αναγκών του κάθε νεοεισερχόμενου μαθητή με εξειδικευμένη ενισχυτική διδασκαλία και εναλλακτικούς διαθεματικούς και διεπιστημονικούς τρόπους προσέγγισης και αξιολόγησης της γνώσης, μέσα από δραστηριότητες με νόημα.
 • Βελτίωση του Ψυχοκοινωνικού κλίματος του σχολείου και ανάπτυξη στους μαθητές της αίσθησης του ανήκειν (σε ένα κοινωνικό σύνολο, σε επιμέρους δημιουργικές ομάδες κλ.π) με συμμετοχή σε συλλογικές δραστηριότητες με νόημα, οι οποίες προσφέρουν ευκαιρίες έκφρασης, αναγνώρισης αλλά και διερεύνησης ενδιαφερόντων και κλίσεων.
 • Το κάθε ΕΠΑ.Λ. επιδιώκει έτσι να αναδείξει και να αναπτύξει συλλογικά τον κοινωνικό του ρόλο, με δράσεις συμβατές με τα χαρακτηριστικά του –ίδιου του σχολείου– και τις ανάγκες των μαθητών του.
 • Αναπτύσσοντας ικανότητες δικτύωσης (με υφιστάμενες δομές Ψυχοπαιδαγωγικής υποστήριξης, με άλλα σχολεία, με κοινότητες γνώσης για τα μαθήματα της Α΄ τάξης, με συνεργάτες μάθησης κλ.π).
 • Σχεδιάζοντας και υλοποιώντας (μόνο του ή σε συνεργασία με άλλα σχολεία) ένα σχέδιο δράσης «Εξωστρέφειας» για τη σύνδεσή του με την τοπική κοινωνία και τη συνεργασία του με κοινωνικούς φορείς, προς αμοιβαίο όφελος.